Infolinia: +48 577 405 805

Dbamy o Twoje dobro
centrum odszkodowań gdynia

O firmie

Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza jest firmą aktywnie działającą na rynku odszkodowań, pomagającą osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów należne odszkodowania i świadczenia.

Wykorzystując zdobytą przez kilkanaście lat wiedzę i doświadczenie, pracownicy Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza kierują się w swojej codziennej działalności misją firmy, którą jest szybkie i skuteczne działanie na rzecz Klienta. Dzięki konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów prowadzonej działalności, COG skutecznie pomaga uzyskać należne odszkodowania dla swoich klientów.

Nasza kancelaria działa na terenie całego kraju i oferuje korzystne warunki dochodzenia roszczeń.

Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza to:

 • pomoc w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego;
 • kompleksowa i rzetelna ocena rozmiaru doznanych szkód, które poniosła osoba poszkodowana (pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji oraz w załatwianiu wszelkich formalności);
 • kompleksowa reprezentacja przed Zakładem Ubezpieczeń na wszelkich etapach likwidacji szkody;
 • weryfikacja wysokości roszczeń;
 • współpraca z najlepszymi radcami prawnymi, rzeczoznawcami oraz lekarzami;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu polubownym oraz przed sądem w procesie cywilnym;
 • profesjonalna reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Stawiamy na zaangażowanie oraz bieżący kontakt z Klientem.

Zaufaj profesjonalistom!

Oferta

Odzyskamy Twoje pieniądze

Skontaktuj się z nami
Wypadek komunikacyjny
Wypadek przy pracy
Wypadek z życia codziennego
Szkody w gospodarstwie rolnym
Szkoda z odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
Szkody budowlane
Błędy w leczeniu
Śmierć osoby bliskiej
Świadczenia z dobrowolnych umów bezpieczeństwa
Masz wątpliwości...
Wypadek komunikacyjny

Pomoc Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza skierowana jest do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, gdy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek. Uprawnionymi do ubiegania się o odszkodowanie czy zadośćuczynienie z tytułu szkody doznanej w wypadku komunikacyjnym są piesi, rowerzyści, motocykliści, kierowcy oraz pasażerowie pojazdu poszkodowanego i pasażerowie pojazdu sprawcy. Odszkodowania za wypadki komunikacyjne są w całości pokrywane z polisy OC sprawcy wypadku lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w przypadku, gdy sprawca nie posiadał polisy OC lub uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany). COG pomaga również uzyskać stosowne świadczenia, gdy pojazd sprawcy był zarejestrowany za granicą albo gdy pojazd ubezpieczony w Polsce spowodował wypadek za granicą (w ramach systemu Zielonej Karty).

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.

Odszkodowanie przysługuje także za uszkodzone w związku z wypadkiem mienie.

Wypadek przy pracy

Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomaga uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane (doznały obrażenia ciała czy też rozstroju zdrowia) w związku z wypadkiem podczas świadczenia pracy. Zatrudnienie na umowę o pracę nie jest warunkiem uzyskania odszkodowania – przysługuje ono także osobom pracującym na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Odpowiedzialność pracodawców jest bardzo szeroka i w wielu przypadkach obejmuje również zdarzenia, do których doszło bez winy pracodawcy. Co istotne, nawet nieprawidłowe zachowanie osoby poszkodowanej nie zawsze powoduje utratę prawa do świadczeń. Poszkodowany może dochodzić swoich praw także wówczas, gdy wypadek nie został uznany za wypadek przy pracy przez Państwową Inspekcję Pracy.

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.

Odszkodowanie przysługuje także za uszkodzone w związku z wypadkiem mienie.

Wypadek z życia codziennego

W życiu codziennym zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, z których może wyniknąć poważna szkoda. W wyniku upadku, poślizgnięcia, na drodze, chodniku, w sklepie, szkole czy jakimkolwiek innym obiekcie czy też np. na skutek pogryzienia przez cudzego psa, może dojść do uszczerbku na zdrowiu w postaci urazu ciała, z których najczęstszym są urazy kończyn w postaci złamań i potłuczeń. Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomaga uzyskać odszkodowanie osobom, które uległy wypadkom życia codziennego.

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.

Odszkodowanie przysługuje także za uszkodzone w związku z wypadkiem mienie.

Szkody w gospodarstwie rolnym

Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomaga uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wypadkach w związku z działalnością rolniczą.

O odszkodowanie z tzw. OC rolników mogą ubiegać się osoby, które w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego doznały szkody, będącej następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. W szczególności z tego ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników. Ubezpieczenie OC rolników obejmuje nie tylko działania czy zaniechania samego rolnika – posiadacza ubezpieczonego gospodarstwa, ale i każdej osoby współpracującej w jego gospodarstwie.

W ramach tego odszkodowania mogą zostać zrefundowane także szkody wyrządzone samemu rolnikowi (szkody za które odpowiada osoba z nim współpracująca) czy osobie współpracującej z rolnikiem (szkody za które odpowiada druga osoba współpracująca z rolnikiem czy sam rolnik).

COG pomaga w szczególności w przypadku, gdy wskutek zdarzenia objętego ochroną OC rolników dochodzi do utraty bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym. W sytuacji wypadku ze skutkiem śmiertelnym, najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.

Centrum Odszkodowań Gdynia zapewni również uzyskanie odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej w przedmiocie ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.

Odszkodowanie przysługuje także za uszkodzone w związku z wypadkiem mienie.

Świadczenia przysługujące w przypadku śmierci osoby najbliższej:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane śmiercią najbliższej osoby;
 2. zwrot kosztów pogrzebu;
 3. odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – za wszelkie następstwa śmierci osoby najbliższej w życiu osoby bliskiej skutkujące dla jej sytuacji majątkowej, w szczególności za utratę bądź zmniejszenie dochodów (np. niemożność dalszego zarobkowania, jeśli śmierć osoby najbliższej doprowadziła do wycofania się z życia zawodowego);
 4. renta alimentacyjna – dla małżonka, dzieci, rodziców i innych osób bliskich, zależnych finansowo od zmarłego.
Szkoda z odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej – za wszelkie jej konsekwencje odpowiada w takiej sytuacji przedsiębiorca. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę i zawiera umowy ubezpieczenia. Osoby poszkodowane mogą wówczas dochodzić odszkodowania czy zadośćuczynienia bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń. Zakres ubezpieczenia dla przedsiębiorcy jest indywidualnie konstruowany w umowie ubezpieczenia, nadto w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i posiadanego mienia. W zależności od zakresu wykupionego ubezpieczenia Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza może pomóc w uzyskaniu odszkodowania za szkody na osobie lub w mieniu, które przedsiębiorca wyrządzi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt). Zaznaczyć przy tym trzeba, że brak umowy ubezpieczenia oczywiście nie wyklucza odpowiedzialności przedsiębiorcy za szkodę, wówczas poszkodowany musi jednak dochodzić odszkodowania bezpośrednio od przedsiębiorcy.

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.

Odszkodowanie przysługuje także za uszkodzone w związku z wypadkiem mienie.

Świadczenia przysługujące w przypadku śmierci osoby najbliższej:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane śmiercią najbliższej osoby;
 2. zwrot kosztów pogrzebu;
 3. odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – za wszelkie następstwa śmierci osoby najbliższej w życiu osoby bliskiej skutkujące dla jej sytuacji majątkowej, w szczególności za utratę bądź zmniejszenie dochodów (np. niemożność dalszego zarobkowania, jeśli śmierć osoby najbliższej doprowadziła do wycofania się z życia zawodowego);
 4. renta alimentacyjna – dla małżonka, dzieci, rodziców i innych osób bliskich, zależnych finansowo od zmarłego.
Szkody budowlane

Wypadki na placu budowy niestety nie należą do rzadkości. Mogą być one spowodowane zaniedbaniem uczestnika procesu budowlanego (inwestora, projektanta, architekta, wykonawcy, podwykonawcy i in.), ale mogą być też po prostu nieszczęśliwym wypadkiem. Przypisanie winy konkretnej osobie nie zawsze jest tu warunkiem odpowiedzialności – istotne jest jednak, aby ustalić, z czyją działalnością związany jest wypadek. Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza skutecznie dochodzi odszkodowań budowlanych od wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody oraz zobowiązanych do jej naprawienia, a w szczególności od zakładów ubezpieczeń. Dążąc do uzyskania należnego odszkodowania za szkody budowlane COG przejmie wszystkie obowiązki formalne i organizacyjne osoby poszkodowanej.

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.

Odszkodowanie przysługuje także za uszkodzone w związku z wypadkiem mienie.

Świadczenia przysługujące w przypadku śmierci osoby najbliższej:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane śmiercią najbliższej osoby;
 2. zwrot kosztów pogrzebu;
 3. odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – za wszelkie następstwa śmierci osoby najbliższej w życiu osoby bliskiej skutkujące dla jej sytuacji majątkowej, w szczególności za utratę bądź zmniejszenie dochodów (np. niemożność dalszego zarobkowania, jeśli śmierć osoby najbliższej doprowadziła do wycofania się z życia zawodowego);
 4. renta alimentacyjna – dla małżonka, dzieci, rodziców i innych osób bliskich, zależnych finansowo od zmarłego.

Szkody budowlane obejmują również duże straty materialne – zniszczenie mienia znacznej wartości. Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomaga uzyskać należne odszkodowanie obejmujące nie tylko koszty odbudowy czy naprawienia zniszczonego mienia, ale także zwrot utraconych korzyści czy zysków w czasie przestoju.

Błędy w leczeniu

Błędy w sztuce medycznej niestety nie należą do rzadkości. O odszkodowanie lub zadośćuczynienie za błąd medyczny ma prawo ubiegać się każdy pacjent. Lekarz ma obowiązek zawsze postępować z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej, jednak w razie naruszenia tych wymogów, jeżeli dojdzie do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pacjent może dochodzić odszkodowania, renty, a także zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W przypadku śmierci poszkodowanego odpowiednie roszczenia przysługują jego bliskim. Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomoże Ci w odzyskaniu kwot obejmujących wszelkie koszty, jakie poszkodowany lub bliski poszkodowanego poniósł w związku z popełnionym błędem w leczeniu bądź też nieprawidłową czy opóźnioną diagnozą.

Świadczenia przysługujące w przypadku szkody na osobie:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała, rozstrojem zdrowia, zmianami w życiu osobistym i zawodowym;
 2. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z odwiedzinami w szpitalu, dojazdami na wizyty lekarskie;
 3. odszkodowanie za utracone zarobki czy dochody z działalności gospodarczej albo z umów cywilnoprawnych;
 4. renta – jeśli doznane obrażenia zwiększyły się potrzeby poszkodowanego (np. zakup leków, opieka innych osób, dojazdy do lekarzy);
 5. renta – jeśli poszkodowany utracił zdolność do pracy w całości lub części, co istotne uzyskanie renty z ZUS nie jest warunkiem otrzymania renty od zakładu ubezpieczeń;
 6. koszty przystosowania się do nowego zawodu;
 7. zwrot wszelkich innych kosztów, które powstały w związku z doznanymi obrażeniami.


Świadczenia przysługujące w przypadku śmierci osoby najbliższej:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane śmiercią najbliższej osoby;
 2. zwrot kosztów pogrzebu;
 3. odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – za wszelkie następstwa śmierci osoby najbliższej w życiu osoby bliskiej skutkujące dla jej sytuacji majątkowej, w szczególności za utratę bądź zmniejszenie dochodów (np. niemożność dalszego zarobkowania, jeśli śmierć osoby najbliższej doprowadziła do wycofania się z życia zawodowego);
 4. renta alimentacyjna – dla małżonka, dzieci, rodziców i innych osób bliskich, zależnych finansowo od zmarłego.
Śmierć osoby bliskiej

W codziennym życiu niestety dochodzi też do zdarzeń, które powodują przedwczesną śmierć bliskiej osoby, na którą nigdy nie jesteśmy przygotowani. Śmierć osoby bliskiej powoduje poczucie straty, bólu i tęsknoty za bliską osobą. Żadna kwota nie wynagrodzi tego poczucia krzywdy. Jednakże w sytuacji, gdy śmierć jest skutkiem nieszczęśliwego wypadku (np. wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błąd w leczeniu, wypadek na budowie) przysługuje odpowiednie zadośćuczynienie właśnie za tę krzywdę. Może ono choć częściowo, choć w niedoskonały sposób, zrekompensować doznaną krzywdę i pomóc w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości. Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomaga uzyskać należne zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej, aby przyznane kwoty nie były zaniżone. Pomagamy również uzyskać także odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej czy renty, jeśli zmarły dostarczał środków utrzymania.

Świadczenia przysługujące w przypadku śmierci osoby najbliższej:

 1. zadośćuczynienie – za krzywdę, ból i cierpienie spowodowane śmiercią najbliższej osoby;
 2. zwrot kosztów pogrzebu;
 3. odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej – za wszelkie następstwa śmierci osoby najbliższej w życiu osoby bliskiej skutkujące dla jej sytuacji majątkowej, w szczególności za utratę bądź zmniejszenie dochodów (np. niemożność dalszego zarobkowania, jeśli śmierć osoby najbliższej doprowadziła do wycofania się z życia zawodowego);
 4. renta alimentacyjna – dla małżonka, dzieci, rodziców i innych osób bliskich, zależnych finansowo od zmarłego.
Świadczenia z dobrowolnych umów bezpieczeństwa

Oferta zakładów ubezpieczeń obejmuje szereg umów ubezpieczenia praktycznie każdego interesu majątkowego. Do najpopularniejszych dobrowolnych umów ubezpieczenia należą ubezpieczenia pojazdów (autocasco), ubezpieczenia mienia (mieszkania, domy, również w budowie), ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży czy ubezpieczenia zawierane na czas podróży. Przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia przewidują jednak szereg wyłączeń i sami nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zakład ubezpieczeń mógł odmówić nam świadczenia z dobrowolnej umowy ubezpieczenia albo czy też nie zaniżył należnego nam odszkodowania. Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomoże Ci w dochodzeniu należnych świadczeń z każdej umowy ubezpieczenia – i to zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i w ubezpieczeniach majątkowych.

Masz wątpliwości...

Centrum Odszkodowań Gdynia Kancelaria Odszkodowawcza pomoże poszkodowanemu w każdej sytuacji kiedy zostały narażone jego dobra osobiste lub rzeczowe. Jeżeli masz wątpliwości czy zajmiemy się Twoją sprawą skontaktuj się z nami.

Wstępne skonsultowanie sprawy może być bardzo ważne –warto niezwłocznie podjąć określone działania, aby ochronić swe roszczenia, wynikające z danej szkody. Nierzadko to drobne kwestie mają znaczenie dla następnych kroków prawnych lub innych, koniecznych w Twojej sprawie! Jako osoba poszkodowana lub bliska osoby poszkodowanej możesz nie zwrócić uwagi na kwestie bardziej formalne, choćby z uwagi na znaczne emocje, które powstają w trudnych życiowo sytuacjach.

Zachęcamy więc do niezwłocznego kontaktu, podczas którego osoby z odpowiednim doświadczeniem doradzą jak najlepiej postąpić w zaistniałej sytuacji.

Zapraszamy na konsultacje. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Kontakt

Adres:
Excellence Expert Karina Wojtecka-Czech
ul. Kilińskiego 1/7
81-386 Gdynia

Infolinia:
+48 577 405 805

Email:
biuro@cog24.pl